Songs, Chinese


© 2019 CSMN, CCLI 2865941

Column visibility
database id
language
song title
first line
refrain
authors
video clips
display lyrics
display chords
opwekking nr

Click on links below to select language or sort a list

lang En Ch Ne title all Christmas first line
display
ChineseA new youni shuo yin tian dai biao ni de xin qinglyrics
ChineseAbba Fatherah ba fulyrics
English/ChineseAbove allAbove all powers above all kingslyricschords
English/ChineseAmazing GraceAmazing grace! How sweet the soundlyricschords
English/ChineseAmazing Grace (pdf)Amazing grace! How sweet the soundlyrics
ChineseArise and shinewo yao cong ge guolyrics
English/ChineseAs the DeerAs the deer pant for the waterlyrics
ChineseEvery time I praywo yi dao gaolyrics
ChineseForever he Reignslyrics
ChineseGift of Knowing You, thezai wu shu di hei ye lilyrics
English/ChineseHere I am to worshipLight of the Worldlyricschords
ChineseI am Your Creationwo di shou zao qi miao ke weilyrics
English/ChineseIn Christ aloneIn Christ alone, my hope is foundlyrics
ChineseJehovah is loveYe he hua shi ailyrics
ChineseLet me staywo shu wu nilyrics
ChineseListen Quietlyqing qing tinglyrics
English/ChineseLord I lift Your name on highLord, I lift Your name on highlyricschords
ChineseLord is My Strength, the zhu shi wo lilianglyrics
ChineseLove so amazingye su ni bei ding zai shi zi jialyrics
ChineseMy living sacrificewo xin qie qie kei mu ni zhulyrics
English/ChineseMy Tribute; to God be the Glory (chorus)To God be the Glorylyricschords
ChineseSoar like an eagledeng hou ye he hualyrics
ChineseThe Lords prayerwo men zai tian shang di fulyrics
ChineseThere is a Giftyou yi jian li wulyrics
ChineseThere is a Godyou yi wei shenlyrics
English/ChineseTurn your eyes upon JesusO soul, are you weary and troubledlyricschords sheet
English/ChineseWhat a friend we have in JesusWhat a friend we have in Jesuslyrics
ChineseWhere does my help come fromwo de bang zhu cong he er lailyrics
English/ChineseYou are my all in allYou are my strength when I am weaklyricschords
ChineseYour chamberwan jun zhi ye he hualyrics
ChineseYour Steadfast Lovewo shen shen ti hui ni ai de bao guilyrics
Chinesezhe yisheng zuimei de zhufuzhe yisheng zuimei de zhufulyrics