Turn your eyes upon Jesus

O soul, are you weary and troubled?
No light in the darkness you see?
There’s light for a look at the Savior,
And life more abundant and free!

Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth
will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.
Through death into life everlasting
He passed, and we follow Him there;
O’er us sin no more hath dominion—
For more than conquerors we are!

His Word shall not fail you—He promised;
Believe Him, and all will be well:
Then go to a world that is dying,
His perfect salvation to tell!
CCLI 2865941

Ni xin shi fou kun juan qie chou fan?
Yan qian yi pian hei an meng meng?
Zhi yao yang wang zhu jiu de guang ming,
Sheng ming bian geng zi you feng sheng.
Dang zhuang yan yang wang ye su,
Ding jing zai ta qi miao ci rong,
Zai jiu zhu rong yao en dian
da guang zhong,
Shi su shi bi yao xian wei xu kong.
Jiu zhu de ying xu yong bu gai bian,
Zhuan xin xin kao wan shi an wen,
Kuai kuai chuan yang ta quan bei jiu en,
Shi fan xin zhe bu zhi chen lun.